Medi ambient

La SOSTENIBILITAT és un element clau en l’estratègia de negoci de Proquimia, doncs controla qualsevol impacte potencial sobre el medi ambient i la seguretat de les persones, ja siguin treballadors, clients o la societat en general.

El procés d’innovació permet desenvolupar productes i sistemes amb el màxim equilibri entre l’eficiència productiva, la seguretat del procés i la reducció dels impactes en el medi ambient.

A Proquimia apostem per l’ecodisseny durant tot el cicle de vida dels productes, a més d’aplicar els criteris més estrictes quant a qualitat ambiental; així l’eficiència d’aquests productes es manté inalterada.

Per aquest motiu, la nostra aposta pels productes concentrats, la reducció dels envasos plàstics, la disminució de les emissions de CO2 i la reutilització de materials són una realitat, com també ho són els productes amb certificació ECOLABEL, destinada a productes i serveis més ecològics i respectuosos amb el medi ambient.

Treballem intensament per complir amb tota la legislació actual de REACH, Reglament per al registre, avaluació i autorització de les substàncies químiques.

La participació en el projecte tRanSparEncia, impulsat pel Consell general de cambres de Catalunya amb el suport econòmic del SOC de la Generalitat de Catalunya i del Fons social europeu i el suport tècnic del Global Reporting Initiative (GRI), ens ha permès implantar la responsabilitat social empresarial en el nostre sistema de gestió empresarial i la publicació anual de la memòria de sostenibilitat.