Tratamiento de Superficies Metálicas

Tractament de superfícies metàl·liques

Millorar les propietats de protecció de les superfícies metàl·liques i aportar noves característiques funcionals per afavorir tractaments posteriors o proporcionar un acabament decoratiu són alguns dels objectius que es volen aconseguir amb els diversos tractaments industrials habituals en la indústria del metall.

Proquimia ofereix les solucions necessàries per satisfer tots els requisits dels processos que es troben en el tractament de les superfícies metàl·liques.

 

Lacat de l’alumini

 • Desgreixament alcalí i àcid: Desgreixants i additius que eliminen els olis i grasses presents a la superfície tractada, amb la finalitat d’assegurar la màxima qualitat en el pretractament i la homogeneïtat de la resta d’operacions.
 • Decapatge: Productes destinats a desoxidar la superfície d’alumini per aconseguir un bon ancoratge del tractament de conversió i garantir a la vegada la neteja perfecta del substrats i l’eliminació d’incrustacions de llimadures procedents de l’extrusió.
 • Desoxidació – neutralització: Additius per al bany que asseguren un atac homogeni i un rendiment més elevat, sense problemes d’incrustació en aquelles aplicacions on s’utilitza directament hidròxid de sodi com a setinatge.
 • Tractaments de conversió cròmics: Sistemes que ofereixen la màxima qualitat en el pretractament de l’alumini i que combinen robustesa i facilitat d’aplicació. A més, transformen la superfície d’alumini en una capa de compostos cròmics que, juntament amb el lacat, generen la màxima resistència mecànica i a la corrosió.
 • Tractaments de conversió no-cròmics: Sistemes que proporcionen la mateixa qualitat o més elevada que la dels processos cròmics amb productes de formulació lliure de crom.

 

Anoditzat de l’alumini

 • Desgreixament alcalí i àcid: Gamma de desgreixants i additius per a la neteja de la superfície tractada, que asseguren l’obtenció d’una capa anòdica el més homogènia possible.
 • Abrillantament químic: Productes que proporcionen un acabament brillant i més atractiu a la superfície metàl·lica.
 • Setinatge i additius: Productes complets i additius per a la sosa càustica que actuen sobre l’alumini per aconseguir una superfície homogènia, al mateix temps que desoxiden la superfície del metall i eliminen petites ratlladures.
 •  Desmutting-desoxidació: Productes que s’utilitzen en la neutralització posterior a l’etapa de setinatge alcalí que, a més a més, eliminen les possibles restes pulverulentes d’òxids metàl·lics (smut).
 • Additius per a l’anodització: Additius dissenyats per millorar alguna propietat del procés i, per tant, optimitzar el rendiment d’aquesta etapa.
 • Coloració electrolítica: Colors inorgànics molt resistents a la intempèrie per acolorir electrolíticament l’alumini anoditzat i oferir un acabament amb més possibilitats.
 • Multicolor: Productes i additius per al sistema d’acoloriment per interferència, capaços de desenvolupar una amplia gamma de colors en el mateix bany.
 • Colorants orgànics: Gamma de colors orgànics que proporcionen una àmplia varietat de tonalitats per a cada acabament de la superfície tractada.
 • Additius per al segellament: Additius específics per a cada sistema de segellament i adaptats per millorar el rendiment de l’etapa.
 • Altres aplicacions: Decapants exempts de clorur de metilè, que s’utilitzen per recuperar aquella part de la producció que, per alguna raó, no hagi assolit la qualitat exigida.

 

Fosfatació

 • Fosfatació amorfa: Gamma de productes dissenyada per a la fosfatació amorfa per projecció o immersió, mitjanament o altament resistents a la corrosió, ideal per a aplicacions de peces destinades a interiors.
 • Fosfatació microcristal·lin: Fosfatants microcristal·lins que proporcionen la màxima qualitat en el pretractament abans de de la pintura, degut a la finor extrema i a la composició especial dels microcristalls (inferiors a 10μ que formen la capa de fosfat. Aquesta tecnologia permet assolir i superar les 1.000 hores de càmera de boira salina per al conjunt fosfat-pintura i és especialment indicada per a aplicacions exteriors que hagin de suportar condicions meteorològiques rigoroses.
 • Fosfatació cristal·lina: Productes per a fosfatació cristal·lina que aconsegueixen obtenir un pes de capa elevat (superior a 6 g/m2 i fins a 25 g/m2), necessari per absorbir lubricants, sabons o olis protectors, els quals permeten que la peça tractada tingui les millors prestacions en diversos processos industrials.
 • Afinadors, accelerants i anivelladors: Additius destinats a millorar el rendiment dels diferents processos de fosfatació descrits amb anterioritat.
 • Passivats, també coneguts com a segellaments: Gamma de productes per al segellament dels porus intercristal·lins de les capes de fosfat abans de l’etapa de pintura, que milloren de manera significativa la resistència a la corrosió del conjunt fosfat-pintura i que, fins i tot, aconsegueixen doblar-la.
 • Additius desgreixants: Additius que complementen la base de fosfats en els processos amorfes de desgreixament-fosfatat i que aconsegueixen una neteja perfecta de les peces tractades, a més de desenvolupar una capa excel·lent de fosfats. Aquesta sinergia forma la base principal de la gran flexibilitat i qualitat dels processos de desgreixament-fosfatat.
 • Desgreixaments químics: Desgreixants que s’utilitzen en les fosfatacions per immersió o en processos complexos a nivell tecnològic, que requereixen una etapa independent de desgreixament químic molt eficaç, capaç de netejar a fons les peces tractades.
 • Decapants: Decapants químics per recuperar aquella part de la producció que, per alguna raó, no hagi aconseguit la qualitat exigida. Adequats també per eliminar la pintura dels utillatges en la instal·lació de pintura.
 • Floculants de pintura: Coagulants i floculants per a les línies de pintura líquida, específics per a cada tipus d’instal·lació i pintura, utilitzats per separar les restes de pintura de l’aigua utilitzada en les cortines, amb la finalitat de mantenir la instal·lació completament neta i sense restes de pintura.
 • Olis i sabons protectors: Productes protectors de la capa fosfàtica, dissenyats per augmentar la resistència a la corrosió, adaptats de manera especial a processos de fosfatació on s’apliquin pintures.
 • Desincrustació i neteja d’instal·lacions: Una gamma àmplia de desincrustants i productes auxiliars destinats al manteniment preventiu de les instal·lacions de fosfatació.

 

Galvanotècnia

 • Desgreixaments químics per immersió: Desgreixants alcalins específics per a tot tipus de superfícies metàl·liques i acabaments, destinats a aquells processos que requereixen la màxima neteja de les peces tractades.
 • Desgreixaments electrolítics:  Gamma de productes pensats per proporcionar l’elevada conductivitat necessària en les etapes de desgreixament electrolític, a més d’un gran poder detergent que assegura una neteja perfecta de la superfície metàl·lica.
 • Desgreixaments per ultrasons: Desgreixaments que, en concentracions de treball baixes, afavoreixen la cavitació generada per l’equip i garanteixen una neteja completa de les zones més inaccessibles de les peces tractades.
 • Desgreixaments dissolvents: Productes que contenen dissolvents com a base, utilitzats en aquells processos on no és possible recórrer a la tecnologia de desgreixament aquós, degut al tipus de brutícia de les peces o a un problema concret.
 • Additius desgreixants i inhibidors d’atac: Additius que s’utilitzen en molts processos industrials i que potencien diverses propietats: poder desgreixant, poder d’inhibició a l’atac sobre el metall base, …
 • Desoxidació-decapatge: Productes que eliminen tot tipus de residu inorgànic (òxids, incrustacions,…) present en les superfícies metàl·liques, a més de respectar el metall base.
 • Abrillantadors per a banys de zincat:  Additius per als banys de zincat electrolític que aporten a les peces tractades una brillantor atractiva i característica, molt apreciada en les línies de galvanitzat.
 • Cromatització i lacat: Gamma de productes dissenyats per donar un color atractiu a les peces acabades, a la vegada que augmenten la resistència a la corrosió de la capa de zinc. Utilitzats com a etapa final, complementen el procés de zincat.
 • Empavonament: Productes per a l’empavonament que permeten un acabament uniforme i acolorit del metall i que proporcionen una bona protecció contra la corrosió de l’acer tractat.
 • Olis protectors i antioxidants: Gamma d’olis amb propietats inhibidores, especialment indicats per aportar la màxima protecció temporal contra la corrosió.
 • Decapatge de pintures: Decapants químics que recuperen aquella part de la producció que, per alguna raó, no hagi aconseguit la qualitat exigida.

 

Desgreixament interfases

 • Desgreixaments alcalins: Desgreixants alcalins específics per a tot tipus de superfícies metàl·liques i acabaments, utilitzats en aquells processos on cal la màxima eficàcia en la neteja de les peces tractades.
 • Desgreixaments amb poder d’inhibició: Desgreixants amb inhibidors de corrosió per a aplicacions on es busca, no només un alt poder de neteja, sinó també una protecció temporal contra la corrosió. Per aplicar-lo correctament, no s’han d’esbandir les peces després del tractament.
 • Inhibidors de corrosió: Gamma de productes dissenyats per potenciar la protecció temporal contra l’oxidació sense haver d’incloure poder desgreixant.
 • Desgreixants dissolvents: Productes que contenen dissolvents com a base, utilitzats en els processos on, o bé pel tipus de brutícia de les peces o bé per algun altre problema concret, no és possible recórrer a la tecnologia de desgreixament aquós.
 • Olis protectors antioxidants: Productes basats en olis i sabons que, gràcies a les seves propietats inhibidores i hidròfugues, proporcionen una excel·lent protecció temporal contra la corrosió.
 • Desoxidants i desincrustants: Àmplia gamma de productes àcids, dissenyats per realitzar funcions de manteniment a la instal·lació o per utilitzar-los directament en banys de desoxidat.
 • Additius desgreixants, inhibidors d’atac i altres: Additius que s’utilitzen en gran quantitat de processos industrials i que potencien diferents propietats: poder desgreixant, poder d’inhibició a l’atac sobre el metall base, control d’escuma, entre d’altres.
 • Decapat de pintures:  Descapants químics que recuperen aquella part de la producció que, per alguna raó, no hagi assolit la qualitat exigida.

 

Per completar l’oferta de productes per al tractament de superfícies metàl·liques que hem descrit, Proquimia ofereix una solució global basada en una proposta personalitzada que inclou una àmplia gamma d’equips dosificadors i sistemes d’aplicació, una millora contínua, formació i servei.