Tractament d’aigües residuals

L’aigua és un recurs natural cada vegada més escàs, necessari no només per al desenvolupament econòmic, sinó també imprescindible per a la vida. Un tractament adequat de les aigües residuals industrials per a la seva reutilització posterior contribueix a un consum sostenible de l’aigua i a la protecció del medi ambient.

Per aquest motiu, calen solucions integrades que permetin analitzar, avaluar i tractar amb eficiència tot el procés en el tractament de les aigües residuals, des de la primera clarificació fins a la seva descàrrega, de manera que es tingui present la gran variació existent quant a la qualitat de l’aigua d’entrada i la necessitat d’aconseguir una determinada qualitat de sortida.

A fi de satisfer les necessitats del sector a través d’una gestió correcta dels vessaments, Proquimia presenta una proposta que inclou una gamma completa de productes, servei, formació, enginyeria i millora continua per al tractament d’aigües residuals.

Programes de tractament fisicoquímic

 • Subministrament de tota la gamma de productes químics:
  • Coagulants inorgànics
  • Coagulants orgànics
  • Floculants aniònics i catiònics
  • Antiespumants
 • Controls analítics de seguiment en un laboratori certificat amb la norma ISO 9001:2000 per a l’anàlisi d’aigües residuals i homologat com a establiment tècnic auxiliar de l’Agència Catalana de l’aigua per al control de paràmetres involucrats en el permís de vessaments:
  • Presa de mostres
  • Anàlisis fisicoquímics
  • Anàlisis microbiològics
  • Caracterització de fangs per maximitzar el rendiment quan es separen
  • Assajos de coagulació i floculació (jar test) per determinar la dosi idònia de coagulant i floculant

Programes de manteniment

 • Muntatge d’instal•lacions dissenyades pel nostre departament tècnic i, si ho demana el client, realització de reformes i ampliacions d’instal•lacions ja existents.
 • Reparació d’instal•lacions i equips
 • Posada en marxa i seguiment de les instal•lacions i assessorament tècnic necessari al personal de manteniment
 • Manteniment preventiu per al control i seguiment de les instal•lacions
 • Neteges químiques dels circuits:
  • Desincrustacions calcàries
  • Eliminació d’òxids
  • Eliminació de fangs
  • Desinfecció de circuits
 • Subministrament d’equips per al tractament d’aigua

Programes de millora continua

 • Estudis i projectes:
  • Processos biològics
  • Processos fisicoquímics
  • Separació mitjançant membranes
  • Oxidació mitjançant ozó
  • Adsorció
  • Tractaments químics
  • Tractaments i deshidratació de fangs
  • Recuperació i reutilització d’aigua
  • Control i regulació
  • Dosificació de reactius
  • Altres
 • Assistència tècnica i legal: gestió de suport en tràmits administratius per assegurar l’acompliment dels requisits legals i la consecució de permisos de vessaments.
  • Subcontractació de serveis mediambientals
  • Estudis d’impacte ambiental
  • Gestió de residus
  • Tramitació de permisos de vessaments
 • Cursos de formació per incrementar la capacitat i efectivitat de l’operador.