Dessalatge per membrana

L’aigua és un element fonamental i molt utilitzat en la indústria que, actualment, s’ha convertit en un recurs limitat de gran valor. Entre els diferents tractaments existents per al tractament d’aigües, cada cop s’utilitzen més els processos d’osmosi en els diferents àmbits de la indústria com a resposta a la demanda de serveis i processos cada vegada més competitius.

A fi de satisfer les necessitats del sector i contribuir a la millora dels resultats i costos d’operació de les instal·lacions, la proposta de Proquimia inclou el producte químic, el servei, la formació, l’enginyeria i la millora continua, de manera que proporciona a l’empresari les eines bàsiques per complir la normativa actual dins l’àmbit d’un acord de col·laboració modular, adaptable i flexible.

Programes de tractament químic

 • Subministrament de tota la gamma de productes químics
 • Subministrament i manteniment dels equips de dosificació i control necessaris per a l’aplicació del nostre programa de tractament químic
 • Formació i subministrament d’equips de medició i reactius per a l’autocontrol
 • Assistència tècnica especialitzada in situ per part dels nostres agents tècnics de vendes:
  • Desplaçament i mà d’obra en visites acordades
  • Desplaçament i mà d’obra en visites externes o en cas d’incidència
  • Revisió d’anàlisis i controls del client
  • Control analític de l’aigua bruta aportada
  • Control analític de l’aigua pretractada
  • Control analític de l’aigua d’alimentació
  • Control analític de l’aigua produïda
  • Control analític de l’aigua de rebuig
  • Revisió, neteja i calibratge dels equips de dosificació i control
  • Control d’estocs i consums
  • Control de paràmetres d’operació
  • Redisseny i correcció del programa de tractament
  • Sol·licitud d’enviament de productes
  • Retirada de mostres per a l’anàlisi en un laboratori homologat
  • Reposició de productes químics de tractament en dipòsits de dosificació
  • Assistència tècnica en cas d’incidència
  • Informe de control amb el registre dels resultats dels controls portats a terme
  • Informe de servei amb el registre de les tasques portades a terme, el diagnòstic de la situació actual i les accions correctores realitzades o recomanades

Programa de manteniment d’equips de tractament físic de l’aigua

 • Subministrament de microfiltres de cartutx i membranes
 • Formació i subministrament d’equips de medició i reactius per a l’autocontrol
 • Assistència tècnica especialitzada in situ per part dels nostres agents tècnics de vendes:
  • Visites periòdiques
  • Recollida de dades d’operació del procés
  • Revisió de les dades d’operació del procés recollides pel client
  • Anàlisi de dades a través d’un programari de normalització per avaluar el rendiment
  • Regulació dels paràmetres d’operació
  • Assistència tècnica en cas d’incidència
  • Reposició de productes químics de regeneració en equips de pretractament
  • Informe de control amb el registre dels resultats dels controls portats a terme
  • Informe de servei amb el registre de les tasques portades a terme, el diagnòstic de la situació actual i les accions correctores realitzades o recomanades
 • Manteniment especialitzat realitzat per tècnics d’equips de tractament físic:
  • Desplaçament i mà d’obra en visites acordades
  • Desplaçament i mà d’obra en visites externes o en cas d’incidència
  • Inspecció general del sistema: estat de conservació i detecció de fuites i avaries
  • Control de l’índex d’embussament o d’embrutament (SDI, Slit Density Index) de l’aigua bruta o pretractada
  • Revisió dels controls portats a terme pels nostres agents tècnics de vendes
  • Segons els controls de procés:
   • Control mecànic de planta (regulació de les vàlvules i la conversió, verificació de sorolls i vibracions en les motobombes)
   • Control hidràulic de planta (verificació de la pressió i del cabal en quadres i motobombes)
   • Control elèctric de la planta (verificació de consums en línies i receptors, verificació de mecanismes elèctrics i electrovàlvules, verificació de proteccions i aïllaments, comprovació de càrregues simètriques dels motors, …)
  • Regulació dels paràmetres d’operació
  • Accions correctores o recomanacions
  • Neteja i desinfecció preventiva del sistema
  • Neteja i desinfecció extra o per alguna incidència amb el sistema
  • Substitució de microfiltres de cartutx i membranes segons la planificació o la necessitat
  • Neteja i desinfecció manual de filtres multimèdia segons la planificació o la necessitat
  • Assistència tècnica en cas d’incidència