Aviso legal

Aquest lloc és propietat de PROQUIMIA, S.A., amb domicili social en Ctra. de Prats, 6 08500 Vic (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 1986, Llibre 1392, Secció 2ª, Folio 39, Fulla 19397, Inscrip.1ª-NIF A-08288490

 

Aquest lloc Web pot contenir avisos sobre productes propis e informació de copyright, els termes del qual han complir-se. La informació d’aquest lloc Web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

La informació pot modificar-se o actualitzar-se sense previ avís. PROQUIMIA, S.A. pot fer també millores i/o canvis en els productes i/o programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment i sense previ avís.

PROQUIMIA, S.A. no assumeix cap responsabilitat sobre l’exactitud de la informació proporcionada per PROQUIMIA, S.A. i l’ús d’aquesta informació és responsabilitat del receptor. Mitjançant l’entrega de la informació, PROQUIMIA, S.A. no dona capa llicència sobre cap copyright, patent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual.

PROQUIMIA, S.A. no té representació de cap tipus sobre cap altre lloc Web al que es pugui accedir a través del nostre propi lloc Web. Quan accedeixi a un lloc Web que no sigui de PROQUIMIA, S.A., inclòs algun que pugui contenir el logotip de PROQUIMIA, S.A., si us plau, entengui que és independent de PROQUIMIA, S.A. i que PROQUIMIA, S.A. no té cap control sobre el contingut d’aquest lloc Web. A més, un enllaç a un lloc Web que no sigui de PROQUIMIA, S.A. no significa que PROQUIMIA, S.A. recolzi o accepti cap responsabilitat sobre el contingut o l’ús d’aquest lloc Web. Depèn de vostè prendre les precaucions adequades per assegurar-se de que allò que seleccioni utilitzar estigui lliure d’elements com virus, cucs, troians i altres elements de naturalesa destructiva.

EN CAP CAS SERÀ PROQUIMIA, S.A. RESPONSABLE DAVANT CAP PART PER QUALSEVOL MAL DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL O RESULTANT DE L’ÚS D’AQUEST LLOC WEB, O DE QUALSEVOL ALTRE LLOC WEB AL QUE S’ACCEDEIXI MITJANÇANT UN HIPERENLLAÇ, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITARLOS, QUALSEVOL PÈRDUA DE BENEFICIS, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE DADES DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ DE INFORMACIÓ O DE QUALSEVOL ALTRE MANERA, INCLÒS SI S’ENS AVISA EXPRESSAMENT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS MALS.

Per més informació sobre la protecció de dades personals consulteu la nostra política de privacitat